Prince Darumantle facebook twitter

Hiragana, Katakana, Kanji - Japanese Names Dictionary


Roman Alphabet(Romaji):

Hiragana

Katakana

Kanji & Images
Do you know Japanese characters for:
doukaku katsumaru ezotsuka bussou akashina kouchikubutsu souinai donki kagohumotomachi senzitsumeru