Prince Darumantle facebook twitter

Hiragana, Katakana, Kanji - Japanese Names Dictionary


Roman Alphabet(Romaji):

Hiragana

Katakana

Kanji & ImagesDo you know Japanese characters for:
shinshaku hiromasu hatsunagi tawainai etanbetsu yoneko gekisaku gumongutou