Prince Darumantle facebook twitter

Hiragana, Katakana, Kanji - Japanese Names Dictionary


Roman Alphabet(Romaji):

Hiragana

Katakana

Kanji & Images

(n) incubation period

Do you know Japanese characters for:
usaka sakakoshi oroshimachi shitozawa okayamashi amawari suneori katashimo kawatsuru