Prince Darumantle facebook twitter

Hiragana, Katakana, Kanji - Japanese Names Dictionary


Roman Alphabet(Romaji):

Hiragana

Katakana

Kanji & Images


(n) a curse/a charmDo you know Japanese characters for:
kobashiri raichou hogomaku hanazuou seikotsu sennyuushu yoruosoku koshinden