Prince Darumantle facebook twitter

Hiragana, Katakana, Kanji - Japanese Names Dictionary


Roman Alphabet(Romaji):

Hiragana

Katakana

Kanji & Images

(n) imperial decree/imperial edict
(n) imperial decree/imperial edict

Do you know Japanese characters for:
akitoshi saishouzi chikumazawa yunomi natsushima nodamura atoichi kawabiraki