Prince Darumantle facebook twitter

Hiragana, Katakana, Kanji - Japanese Names Dictionary


Roman Alphabet(Romaji):

Hiragana

Katakana

Kanji & Images

(n) photoelectric tube

Do you know Japanese characters for:
musaki kutsuten hirehusu shukunoshou shoushaku itaitashii kouchakugo senmai shirasuna