Prince Darumantle facebook twitter

Hiragana, Katakana, Kanji - Japanese Names Dictionary


Roman Alphabet(Romaji):

Hiragana

Katakana

Kanji & Images

(n) cascade
Do you know Japanese characters for:
toutaku mugura terabun shishizaki momonoichi kenkan ishutsu kankitsurui oouridashi