Prince Darumantle facebook twitter

Hiragana, Katakana, Kanji - Japanese Names Dictionary


Roman Alphabet(Romaji):

Hiragana

Katakana

Kanji & Images

(n) herbal medicine

Do you know Japanese characters for:
yoshihiko shinkai chikushi daitetsu kyougen tsurusawa atozisari takiyauchi tsukisenu soukounotsuma