Prince Darumantle facebook twitter

Hiragana, Katakana, Kanji - Japanese Names Dictionary


Roman Alphabet(Romaji):

Hiragana

Katakana

Kanji & Images

(n) valiant man
(n) (MA) (uk) Kung-Fu (zh: go'ngfu)

Do you know Japanese characters for:
shahutsu shishikura kyouzame ibiki minamiwari gorenraku kudama somukasu shikonshousai