Prince Darumantle facebook twitter

Hiragana, Katakana, Kanji - Japanese Names Dictionary


Roman Alphabet(Romaji):

Hiragana

Katakana

Kanji & Images

(n) (1) pupil (of eye)/(2) eye(n) (1) pupil (of eye)/(2) eyeDo you know Japanese characters for:
kamoshita sunpu tenmatsu keru hishisen mimana bakugatou yowamari shinigeshou