Prince Darumantle facebook twitter

Hiragana, Katakana, Kanji - Japanese Names Dictionary


Roman Alphabet(Romaji):

Hiragana

Katakana

Kanji & Images

(n) image/picture/portrait


Do you know Japanese characters for:
kurano zenmatsu habu youhen koshinuma tankasshoku shuujuzin tegake wahutsu gingitsune