Prince Darumantle facebook twitter

Hiragana, Katakana, Kanji - Japanese Names Dictionary


Roman Alphabet(Romaji):

Hiragana

Katakana

Kanji & Images

Do you know Japanese characters for:
kenen kamiyachou marimo zametsu chippubetsu moritoo shinhiro koukandoori hunnyuu kankanshiki