Prince Darumantle facebook twitter

Hiragana, Katakana, Kanji - Japanese Names Dictionary


Roman Alphabet(Romaji):

Hiragana

Katakana

Kanji & Images

(n) placenta
Do you know Japanese characters for:
sakazume otsutomesaki matsuzitsu haryuu katsurao buttou shikigyou tsukinokawa