Prince Darumantle facebook twitter

Hiragana, Katakana, Kanji - Japanese Names Dictionary


Roman Alphabet(Romaji):

Hiragana

Katakana

Kanji & Images


(n) favoritism/favouritism/partiality/prejudice/bias

Do you know Japanese characters for:
shunya kanatsuki ichisaka shitsuno gisei kintsune amibune hurebetsu tsugae shinhunabashi