Prince Darumantle facebook twitter

Hiragana, Katakana, Kanji - Japanese Names Dictionary


Roman Alphabet(Romaji):

Hiragana

Katakana

Kanji & Images
(n) Eishou era (1504.2.30-1521.8.23)

(n,vs) aria
(n) Eishou era (1046.4.14-1053.1.11)
Do you know Japanese characters for:
rokurou ikasa mitouchou ganen tsuetate oobakuchi akuba daimeishi chosakubutsu chuumono