Prince Darumantle facebook twitter

Hiragana, Katakana, Kanji - Japanese Names Dictionary


Roman Alphabet(Romaji):

Hiragana

Katakana

Kanji & Images

(n) general/admiral/boss

Do you know Japanese characters for:
hidume shitsuru shitsunen sashiatari yoshigiwa uehira kenzuru shimootohuke senzitsumeru