Prince Darumantle facebook twitter

Hiragana, Katakana, Kanji - Japanese Names Dictionary


Roman Alphabet(Romaji):

Hiragana

Katakana

Kanji & Images


(n) shrinkage/cotton crepe

Do you know Japanese characters for:
enkyou tsutsudori omoioyobu geibikei nidukurihimo shintokorozawa tokusanbutsu reisuiiki