Prince Darumantle facebook twitter

Hiragana, Katakana, Kanji - Japanese Names Dictionary


Roman Alphabet(Romaji):

Hiragana

Katakana

Kanji & Images


(n) tea plantation/tea shopDo you know Japanese characters for:
yamaichi keihu sukeyasu joudozi akigumo setomono shiwabuku tsuyakane