Prince Darumantle facebook twitter

Hiragana, Katakana, Kanji - Japanese Names Dictionary


Roman Alphabet(Romaji):

Hiragana

Katakana

Kanji & Images(n) (abbr) Meiji University


Do you know Japanese characters for:
tsukushi kikukawa meijoushigatai arinaga atsuryokukei yashiyu hikazei nissetsu junbikin